دلم هوای آن روزهای عشق و دل‌دادگی را کرده. 
آه، چقدر دلم برای یک لحظه آن روزها چقدر تنگ شده. 
اکنون بغض است که گلویم را گرفته.