پدیده‌هایی که به صورت تصادفی ظاهر می‌شوند، در حقیقت عناصری از نظم دارند که می‌توانند با ریاضیات توصیف شوند. 
به این شکل هست که در ابتدای رخدادها، به نظر می‌رسند که هیچ ربطی به هم ندارند ولی الگویی پدیدار می‌شود و در آخر همه چیز به هم ربط پیدا می کنند.